Р Е Ш Е Н И Е

№…………./12.03.2014г.

ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ в закрито заседание на дванадесети март две хиляди и четиринадесета година, в състав:

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: ДАНИЕЛА ПИСАРОВА

Като разгледа докладваното т.дело №450 по описа за 2014г. на ВОС, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е с правно основание чл.25 от ЗТР.

Предмет на производството е жалба вх.№20140228105714 на ТУЗЛАТА ПАНОРАМА ВЮ ЕООД, ЕИК 148026080, срещу отказ на длъжностното лице по регистрацията при АВ, ТР рег.№20130701170046-2 от 24.02.2014г. по заявление вх.№20130701170046, за обявяване на ГФО на заявителя за 2012г. като заявлението е подадено от адвокат – пълномощник. Жалбата на заявителя също е подадена чрез адв.Д.Иванов от ВАК. В същата се излага, че постановения отказ е незаконосъобразен и неправилен. Претендира се отмяна на отказа и вместо това даване указания на Агенцията да обяви ГФО на дружеството. Твърди се, че единственото основание за отказа е липсата на заверка на превода от МВнР на удостоверението издадено от Датската агенция за търговия.

Съдът намира производството по ЧЖ за допустимо: същата е подадена от надлежна страна в производството пред ТР, чрез упълномощен представител по чл.32, т.1 ГПК, в срока по чл.25 от ЗТР. /за преценката на съда не е необходимо удостоверяване от Агенцията поради факта, че отказа е постановен на 24.02.2014г., а жалбата е подадена на 28.02.2014г./ с представени доказателства за внесена по сметка на ВОС държавна такса за разглеждане на жалбата.

Разгледана по същество жалбата е основателна поради следното: Със заявление обр.Г2 заявителят е поискал обявяване на ГФО за 2012г. пред ТР по партидата на дружеството. Подаденото заявление е по образеца от оправомощено лице съгласно чл.15 от ЗТР. С указания на длъжностното лице от 19.02.2014г. на заявителя е дадена възможност са отстрани нередовност по заявлението като представи извлечението относно представителството на едноличния собственик на капитала – чуждестранно юридическо лице в превод на български език със заверка от министерство на външните работи на подписа на преводача съгласно чл.2а, ал.2 от Правилника за легализациите, посредством което да се удостовери, че конкретното физическо лице, извършило ппревода, работи във фирма, сключила договор с МВнР. Дадена е възможност това да бъде сторено в срока по чл.19, ал.2 от ЗТР.

Съдът констатира, независимо от проверката извършена от ДЛР при ТР, че подаденото заявление обр.Г2 от ТУЗЛАТА ПАНОРАМА ВЮ ЕООД, е придружено от изискуемите книжа, а именно: изрично пълномощно за адв.Д.Иванов като лице по чл.15, ал.1, т.3 от ЗТР, ГФО за 2012г. съгласно чл.26 от ЗСч ведно с неговите съставни части – счетоводен баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за паричните потоци, Отчет за собствения капитал, Справка за нетекущите дълготрайни активи, Приложение към ГФО – Обща информация; представено е извлечение от регистъра на Датската агенция за търговия относно представителството на Тузлата Панорама Вю А/С, Дания със заверка апостил ведно с превод на български език; декларация по чл.13, ал.4 на представляващия чуждестранното юридическо лице и едноличен собственик на капитала Джон Нордън; Протокол от 01.04.2013г. на ЕСК за приемане на ГФО за 2012г.; бордеро за внесена държавна такса за разглеждане на подадено по електронен път заявление. При извършената от съда повторна проверка по чл.21 от ЗТР съдът не констатира пропуски и нередовности по заявлението. Констатацията на ДЛР за необходимост от заверка от Министерство на външните работи на извлечението относно представителството на ЕСК на заявителя, е неправилно.

Актът за регистрацията на чуждестранното юридическо лице, извлечение от Датската агенция за търговия, е представен в превод на български език от оторизирана от МВнР преводаческа агенция /Теогена/, със заверка „Апостил”, в нот. заверен препис съгласно Хагската конвенция от 1961г. Последната именно освобождава държавата, в която се извършва представянето на документа да легализира същия. С това са изпълнени изискванията на чл.7, ал.3 от Наредба №1/2007г. за вписванията в ТР. Длъжностното лице по регистрацията приело, че съгласно чл. 18, ал. 2 ЗТР документите към заявлението може да се представят и на всеки от официалните езици на ЕС заедно със заверен превод на български език; преводът следвало да бъде изготвен съгласн чл. 2а от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, т.е. да съдържа удостоверяване на подписа на преводача от сектор "Заверки и легализация" на дирекция "Консулски отношения на МВнР. Правилникът за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа в частта относно преводите (чл. 2а и Глава Трета) се отнася само до документи, които преди това са легализирани по реда на Глава Втора (чл. 18, ал. 1 от Правилника). Съгласно Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, ратифицирана от РБ през 2000 г. и в сила от 2001 г., всеки документ със заверка "апостил" е освободен от изискването за легализация. Следователно за представеното със заверка „апостил” удостоверение от Датската агенция за търговия в случая не се изисква легализация, а след като не се изисква легализация, не се прилага чл. 2а, ал.2 от Правилника. Освен това, след служебна проверка на сайта на МВнР на РБ, Консулски отношения, се установява, че извършилата превода агенция Теогена ЕООД, София е посочена под №580 в списъка на преводаческите агенции, които имат договор с Министерството съгласно чл.2а от Правилника. След като не се прилага чл. 2а от Правилника, не са били налице никакви основания за постановения отказ при наличие на останалите изисквания към заявлението обр.Г2.

Възражението, че ДЛР не е изчакало изтичане на предоставения с указанията срок за отстраняване на нередовността, е ирелевантно. Същото би стояло за разглеждане ако действително би бил налице пропуск и/или жалбоподателя представяше с жалбата необходимите книжа към заявлението. Действително, видно от генерирания в отказа час на произнасяне на постановлението, той е преди изтичане на срока по чл.19 ЗТР. Разпоредбата на чл.22, ал.5 ЗТР предоставя възможност за отстранявяне на недостатъци по подадено заявление като препраща към срока по чл.19, ал.2 от ЗТР, респ. идентичен с този в чл.92а, ал.2 от Наредбата по приложение на ЗТР. Този срок е определен на три работни дни от постъпване на заявлението и изтича в края на последния ден – чл.60, ал.5 и 6 от ГПК.

Поради изложеното обжалваният отказ следва да бъде отменен, а на АВ следва да се укаже да извърши исканото обявяване.

Мотивиран от горното и на осн. чл. 25 ЗТР ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ отказ на длъжностното лице по регистрацията рег.№ 20130701170046-2/24.02.2014г. по заявление вх.№ 20130701170046 на ТУЗЛАТА ПАНОРАМА ВЮ ЕООД, ЕИК 148026080, Варна, за обявяване на ГФО за 2012г. с който е отказано обявяване на ГФО на дружеството за 2012г. по партидата му в ТР при АВ поради липса на заверка на превода от МВнР на РБ на приложено удостоверение, издадено от Датска агенция за търговия, по жалбата на ТУЗЛАТА ПАНОРАМА ВЮ ЕООД, ЕИК 148026080, Варна, чрез адв.Д.Иванов от ВАК.

УКАЗВА на Агенцията по вписванията да извърши исканото обявяване съгласно заявление вх.№ 20130701170046.

Решението не подлежи на обжалване съгл. чл.537 от ГПК.

Препис от решението да се изпрати на АВ за сведение и изпълнение.

                                                           

                                                            ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: